Zakup paliwa w UE - odliczenie VAT

13 sierpnia 2020
Zakup paliwa w UE - odliczenie VAT
Prowadzenie działalności o zasięgu międzynarodowym często zmusza przedsiębiorców do ponoszenia różnego rodzaju wydatków poza terytorium kraju. Jednym z takich wydatków jest nabycie paliwa.
 

Zakup paliwa na terenie UE - odliczenie VAT

Zakup paliwa na terenie UE podlega opodatkowaniu według przepisów tego kraju, w którym dochodzi do nabycia paliwa. W rezultacie pojawia się pytanie, czy polski podatnik może z tytułu takiego wydatku odliczyć podatek naliczony.
 
Polski podatnik ma prawo do uzyskania zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia paliwa na terenie UE na podstawie wniosku VAT-REF, który składany jest do właściwego państwa członkowskiego za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego.
 
Wniosek (VAT-REF) składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.
 
Okres zwrotu nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy ani krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe. Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu krótszego niż rok kalendarzowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące, postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż 400 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej. Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy lub pozostałą część roku kalendarzowego, 
Państwo członkowskie zwrotu zawiadamia wnioskodawcę o decyzji co do przyjęcia lub odrzucenia wniosku w terminie czterech miesięcy od dnia jego otrzymania. Jeżeli administracja podatkowa państwa zwrotu zażąda dodatkowych informacji, decyzja powinna być wydana w terminie od sześciu do ośmiu miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Państwo członkowskie zwrotu wypłaca zatwierdzoną kwotę zwrotu nie później niż w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu ww. terminów.
 
Podstawowy termin na wydanie decyzji co do zwrotu podatku VAT z zagranicy wynosi 4 miesiące od dnia wysłania wniosku VAT-REF. Może on ulec przedłużeniu do 8 miesięcy. Zwrot podatku od wartości dodanej jest wypłacany w ciągu 10 dni od wydania decyzji.
 
Zwrot przysługuje pod warunkiem, że polski podatnik podczas okresu zwrotu nie miał na terytorium państwa członkowskiego zwrotu siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych na terenie innego kraju UE. Jeżeli bowiem podatnik posiada takie miejsce na terytorium danego kraju, to otrzymuje zwrot na zasadach określonych przez prawo wewnętrzne tego kraju.