Ubezpieczenie NNW - co to jest?

28 sierpnia 2020
Ubezpieczenie NNW - co to jest?
Każdy właściciel pojazdu musi obowiązkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Może także skorzystać z polis dobrowolnych takich jak autocasco, assistance, ale również NNW. 
 

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

NNW to skrót od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW gwarantuje otrzymanie świadczenia finansowego w sytuacji gdy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że ochrona obejmuje nie tylko zdarzenia, do których doszło podczas jazdy pojazdem, ale również wypadki, które miały miejsce w czasie wsiadania i wysiadania z niego, zatrzymania lub postoju pojazdu, jak i wtedy, gdy auto było naprawiane na trasie. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest również śmierć zwierzęcia domowego, który był przewożony samochodem wskazanym w polisie. Co istotne, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażerów.
 
Wysokość świadczenia, jakie możesz otrzymać zależy od sumy ubezpieczenia oraz od uszczerbku na zdrowiu wyrażonego w procentach. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskazane przez niego osoby otrzymają 100 proc. wysokości sumy ubezpieczenia.Wybierając ubezpieczenie NNW, warto zwrócić szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia. Jeśli będzie ona niska, to jednocześnie bardzo mała będzie ochrona ubezpieczeniowa. 
 
Plusem ubezpieczenia NNW jest to, że można zawrzeć dowolną ilość umów i jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, to przysługuje odszkodowanie z każdej z polis. W przypadku NNW również obowiązują pewne wyłączenia odpowiedzialności, z którymi należy się zapoznać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia, jeśli:
 
  • Ubezpieczony w chwili wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, o ile miało to związek z powstaniem następstw nieszczęśliwego wypadku.
  • W pojeździe podczas wypadku przebywało więcej osób niż to wynika z maksymalnej liczby miejsc, zapisanej w dowodzie rejestracyjnym, o ile miało to związek z powstaniem następstw nieszczęśliwego wypadku.
  • Pasażer jechał z kierowcą, który prowadził samochód po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, chyba że nie miało to wpływu na dojście do zdarzenia.