Kiedy przysługuje możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodu?

16 października 2020
Kiedy przysługuje możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodu?

Wykorzystując samochód w firmie podatnicy mają możliwość ewidencjonowania wydatków związanych z ich użytkowaniem. Czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku VAT  w wysokości 50% lub 100% VAT.

Odliczenie VAT od wydatków na samochód osobowy

W sytuacji gdy pojazd kwalifikowany jest jako samochód osobowy i wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych, czynny podatnik VAT może odliczyć 50% lub 100% podatku VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem. Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem samochodu osobowego w tym także od jego nabycia możliwe jest gdy jednocześnie zostaną spełnione określone warunki:

  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie
  • zgłoszenie pojazdu przez formularz VAT-26 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany ze zgłaszanym pojazdem
  • użytkowanie pojazdu tylko w działalności

W przeciwnym wypadku podatnik odlicza tylko 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych - bez spełnienia dodatkowych warunków.

Odliczenie VAT od wydatków na samochód ciężarowy

W przypadku samochodów ciężarowych, gdy pojazd ten spełnia definicję samochodu ciężarowego zgodnie z ustawą o VAT, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT.

Dla celów podatku od towarów i usług, samochodem ciężarowym jest samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt. 1b również do pojazdów tych można zaliczyć pojazdy “konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie” a także zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, pojazdy których konstrukcja “wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”. Wówczas potwierdzenie użytkowania pojazdu w celach działalności następuje poprzez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym informującą o spełnieniu tych wymagań.

Wyróżnić tu możemy dwie adnotacje:

  • VAT-1 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, mających “jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków
  • VAT-2 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe posiadających “kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu” (zgodnie z art. 86a ust. 9 pkt. 2).

W przypadku gdy pojazd ciężarowy nie spełnia tej definicji, traktowany jest jako samochód osobowy. Wówczas konieczne jest spełnienie 4 warunków do odliczenia 100% VAT, które zostały omówione w poprzednim akapicie (użytkowanie wyłącznie w działalności, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, stworzenie regulaminu, zgłoszenie pojazdu do Urzędu Skarbowego przez VAT-26).