Leasing operacyjny i finansowy - najważniejsze różnice

03 listopada 2020
Leasing operacyjny i finansowy - najważniejsze różnice
Przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu - operacyjnym oraz finansowym. Wybór formy leasingu zależy od jedynie od podatnika i może być uzależniony od jego potrzeb rozliczania kosztów podatkowych oraz długości okresu, w którym przewiduje użytkować przedmiot leasingu.
 

Leasing operacyjny

W tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy a kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są miesięczne raty leasingowe. 
 
Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, a więc w tym leasingu nie ma obowiązku opłacania podatku VAT w całości już na samym początku trwania umowy leasingowej. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć opłatę wstępną która może być ujęta jednorazowo.
 
Suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek VAT odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.
 

Leasing finansowy

Wybierając ten rodzaj umowy leasingowej, przedmiot leasingu zostaje zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. 
Klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty. W kwestii opłaty wstępnej leasingobiorca nie ponosi kosztów związanych z tą opłatą.
 
Istotnym czynnikiem przy wyborze formy leasingu z pewnością są koszty początkowe, które są znacznie niższe w przypadku leasingu operacyjnego, z uwagi na niższe zaangażowanie kapitału własnego. 
 
Zaleca się również wybór leasingu operacyjnego, jeżeli przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie bieżących kosztów działalności, a co za tym idzie zmniejszenie podstawy opodatkowania. Przy czym ostateczny wybór formy umowy leasingowej należy do podatnika, to on jest bowiem w stanie stwierdzić, jaka forma będzie dla niego najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, przewidywany okres użytkowania przedmiotu oraz kwestie finansowe.