Czy paragon za przejazd autostradą może być kosztem uzyskania przychodu?

04 marca 2020
Czy paragon za przejazd autostradą może być kosztem uzyskania przychodu?
Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często odbywają podróże krajowe oraz zagraniczne. Wybierając się w trasę samochodem, czasami zmuszeni są do dokonania opłaty drogowej za przejazd autostradą. 
 

Czy paragon może stanowić dokument księgowy?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dopuszcza możliwość zaliczenia wydatku w kosztach na podstawie paragonu. 
 
Wyróżniono dwa rodzaje wydatków: krajowe i zagraniczne. W przypadku wydatków krajowych na podstawie paragonu można zaksięgować: materiały, środki czystości i bhp oraz materiały biurowe. Natomiast wśród zagranicznych wydatków, które można odliczyć od dochodu na podstawie paragonu fiskalnego znalazły się paliwa i oleje. W przepisach nie znajdziemy jednak odwołania bezpośrednio do paragonu za przejazd autostradą. W tej kwestii należy jednak wziąć pod uwagę trudności związane z otrzymaniem innego dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji niż paragon fiskalny.
 

Paragon za przejazd autostradą jako dokument księgowy

Wydatek poniesiony na przejazd autostradą można zaliczyć do kosztów w PKPiR na podstawie otrzymanego paragonu. Jednakże warunkiem koniecznym jest to, aby była to podróż biznesowa, w wyniku czego wydatek będzie rzutował na osiągane przychody lub pozwoli zabezpieczyć ich źródło. 
 
Przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód tylko w działalności mogą ująć 100% wydatków związanych z użytkowaniem tego samochodu, natomiast jeżeli samochód jest użytkowany w systemie mieszanym, czyli prywatnie i w działalności to do kosztów uzyskania przychodu ujmuje się 75% wydatków.
 
Paragon za przejazd autostradą możne potraktować jako fakturę, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawienia faktur. Musi on zawierać:
  • numer i datę wystawienia
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi
  • kwotę podatku
  • kwotę należności ogółem
W sytuacji kiedy paragon traktowany jest jako faktura, podatnik ma prawo odliczyć od takiego wydatku VAT. Jeżeli paragon nie spełnia wymogów do uznania go fakturę, to należy zaksięgować go w KPiR za pomocą dowodu wewnętrznego.
 

Paragon za przejazd autostradą wystawiony za granicą

Polskie przepisy podatkowe akceptują dowód jakim jest paragon za przejazd autostradą wystawiony za granicą. W tym przypadku podatnicy nie mają prawa do odliczenia VAT i poniesiony wydatek mogą zaliczyć wyłącznie do kosztów uzyskania przychodu.
 
Co do zasady wartość wydatku wynikającego z dokumentu wystawionego w obcej walucie powinna zostać przeliczona na złotówki i w krajowej walucie zaksięgowana do KPiR. Podczas przewalutowania należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR paragon ten powinien być zaopatrzony w: datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu) adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.
 
Organy podatkowe dopuszczają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu paragonu za przejazd autostradą. Ważne, aby przedsiębiorca odbył podróż w celach służbowych i posiadał dokument potwierdzający poniesienie wydatku. Dla jednych wydatek może nie być znaczący, ale dla innych już tak, gdyż istnieją branże, w których wyjazdy biznesowe są częste i generują znaczne wydatki w tym zakresie.