Jak rozliczyć montaż instalacji LPG w samochodzie firmowym

28 kwietnia 2020
Jak rozliczyć montaż instalacji LPG w samochodzie firmowym
Przedsiębiorcy wykorzystujący na co dzień samochód w swojej działalności gospodarczej szukają alternatywnych rozwiązań na obniżenie kosztów związanych z transportem. Jednym z dostępnych rozwiązań może być zamontowanie LPG.
 

Instalacja LPG w samochodzie firmowym

Instalacja LPG w samochodzie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych i użytkowanym w firmie może zostać, zaliczona do kosztów podatkowych w jednoosobowej działalności. Sposób rozliczenia wydatków poniesionych na taką instalację uzależniony jest jednak od kosztu zakupu i montażu instalacji.
 

Instalacja LPG poniżej 10 000 zł

Jeżeli wartość montażu instalacji gazowej nie przekracza kwot 10 000 zł netto dla czynnych podatników VAT lub 10 000 zł brutto dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT wówczas instalacja LPG samochodu firmowego może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w bieżącym okresie rozliczeniowym. Poniesione koszty należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13. – pozostałe wydatki. Wydatki bieżące na samochody osobowe, w odniesieniu do których zadeklarowano rodzaj dysponowania mieszany, stanowią koszt uzyskania przychodów jedynie w 75% wartości.
 

Instalacja LPG powyżej 10 000 zł

W przypadku gdy instalacja LPG samochodu firmowego przekracza 10 000 zł netto dla czynnych podatników VAT (odpowiednio 10 000 zł brutto dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT), mamy do czynienia z ulepszeniem środka trwałego co wpływa na  zwiększenie wartości początkowej pojazdu. Wydatki poniesione na ulepszenie samochodu są stopniowo ujmowane w kosztach podatkowych w formie odpisów amortyzacyjnych, czyli rozłożone w czasie.
Trzeba także pamiętać, że w razie gdy wartość samochodu przekracza limit 150 000 zł, odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów jedynie w określonej proporcji.
 

Ulepszenie środka trwałego

Ulepszenie samochodu ma miejsce w sytuacji, gdy na skutek wykonanych prac wartość pojazdu wzrasta albo pojazd wzbogacony jest o nowe funkcje. Montaż instalacji gazowej w samochodzie wprowadzonym do ewidencji środków trwałych, co do zasady, uznawany jest za ulepszenie, jednak w razie gdy wartość zakupu i założenia samej instalacji jest niższa od 10 000 zł, poniesione wydatki można ująć w kosztach firmowych w bieżącym okresie rozliczeniowym, bez konieczności powiększania wartości początkowej tych środków o sumę wydatków na ich ulepszenie.
 

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego

W przypadku gdy mamy do czynienia z ulepszeniem, należy zwiększyć wartość początkową środka trwałego o sumę nakładów poniesionych na jego ulepszenie, wliczając także koszt nabycia części składowych lub peryferyjnych. Zaktualizowana w ten sposób wartość środka trwałego stanowiąca podstawę, od której nalicza się kolejne odpisy amortyzacyjne, to suma pierwotnej wartości początkowej środka trwałego i nakładów poniesionych na jego ulepszenie.
Ulepszenie środka trwałego nie zmienia metody amortyzacji ani zastosowanej wcześniej stawki amortyzacyjnej – zwiększa się jedynie wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. Dokonywanie odpisów od zaktualizowanej (podwyższonej) wartości początkowej środka trwałego należy rozpocząć od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony, i kontynuować do czasu, gdy suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych zrówna się z jego zaktualizowaną wartością początkową.
 

Instalacja LPG samochodu firmowego - odliczenie VAT

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na instalację gazową w samochodzie osobowym wykorzystywanym w działalności gospodarczej uzależnione jest od zadeklarowanego rodzaju dysponowania pojazdu, w którym przedsiębiorca zdecydował się na montaż instalacji LPG. Jeżeli samochód został zgłoszony w urzędzie skarbowym na druku VAT-26 jako firmowy, a przedsiębiorca sporządził regulamin używania pojazdu w działalności i prowadzi ewidencję jego przebiegu, wówczas ma prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu i montażu instalacji gazowej w tym samochodzie. W przeciwnym wypadku, czyli gdy rodzaj dysponowania pojazdu został określony w działalności jako mieszany (samochód wykorzystywany jest zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych), podatnik ma prawo do odliczania 50% VAT od wydatków związanych z tym pojazdem, w tym także na zakup i instalację LPG.
 
W przypadku samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony podatnikom przysługuje prawo pełnego odliczenia wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji gazowej bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, takich jak zgłoszenie pojazdu do US, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu w działalności czy obligatoryjne prowadzenie kilometrówki dla celów VAT.