TARGET – multifunkcjonalny system dla flot transportowych

 
 
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0091/19-00
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 
Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe
 
Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne
 
Cel szczegółowy – wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres projektów aplikacyjnych
 
Okres realizacji: od 1 listopada 2020 –  30 kwiecień 2023
 
Całkowity koszt realizacji projektu – 4 170 011,19 zł (w tym PŚk: 1 019 614,13 zł)
 
Wartość dofinansowania projektu  – 3 350 396,48 zł (w tym PŚk: 1 019 614,13 zł)
 

Cel projektu

W ramach projektu opracowany zostanie demonstrator multifunkcjonalnego systemu teleinformatycznego, optymalizującego działalność flot transportowych i tym samym podnoszącego konkurencyjność firm z branży TLS (Transport, Logistic, Spedition). Branża TLS jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki europejskiej. Wg danych KE sektor ten zatrudnia 11 mln osób. Według danych BOTM i GUS, obecnie w Polsce funkcjonuje około 240 tys. firm transportowych, w tym 90 tys. towarowych przewoźników drogowych wykonujących przewozy drogowe pojazdami powyżej 3,5 tony.
 
Szczególnym wyzwaniem jest zarządzanie dużymi flotami transportowymi (o liczbie pojazdów >50), których w Polsce jest kilkaset a ich liczba stale rośnie. Odpowiedzią na wzrastające potrzeby rynkowe jest opracowanie nowatorskiego systemu o nazwie TARGET, którego najważniejszymi zadaniami będzie skuteczniejsze planowanie zasobów, poprawa niezawodności dostaw, optymalizacja strategii marszrutyzacji zorientowanej na niezawodność, a także funkcja Predictive Maintenance, zorientowana zarówno na zasoby sprzętowe, jak i osobowe.
 

Lider Projektu ABC Track Sp. z o.o. - Konsorcjum projektowe: Politechnika Świętokrzyska