Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Usługa doradcza w zakresie opracowania koncepcji i wdrożenia systemu rozliczeń abonamentowych i montażowych w firmie ABC-TRACK sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01.05.2020 do 30.04.2021

 

dla przedsiębiorstwa

ABC TRACK Sp. z o. o.

 

realizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach


Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Wsparcie doradcze w zakresie dostosowania firmy ABC TRACK
do pracy zdalnej ze względu na skutki pandemii

 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 19.02.2021

 

Wykonawca:                                                                                                                                                             Zleceniodawca:                                             

Linacti Software Robert Urbańczyk                                                                                                                     ABC TRACK Sp. z o.o.

 

Celem usługi doradczej jest złagodzenie negatywnych skutków obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa ABC TRACK Sp. z o.o., będących następstwem pandemii COVID-19


 

TARGET – multifunkcjonalny system dla flot transportowych

 
 
Umowa nr POIR.04.01.04-00-0091/19-00
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 
Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe
 
Poddziałanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne
 
Cel szczegółowy – wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres projektów aplikacyjnych
 
Okres realizacji: od 1 listopada 2020 –  30 kwiecień 2023
 
Całkowity koszt realizacji projektu – 4 170 011,19 zł (w tym PŚk: 1 019 614,13 zł)
 
Wartość dofinansowania projektu  – 3 350 396,48 zł (w tym PŚk: 1 019 614,13 zł)
 

Cel projektu

W ramach projektu opracowany zostanie demonstrator multifunkcjonalnego systemu teleinformatycznego, optymalizującego działalność flot transportowych i tym samym podnoszącego konkurencyjność firm z branży TLS (Transport, Logistic, Spedition). Branża TLS jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki europejskiej. Wg danych KE sektor ten zatrudnia 11 mln osób. Według danych BOTM i GUS, obecnie w Polsce funkcjonuje około 240 tys. firm transportowych, w tym 90 tys. towarowych przewoźników drogowych wykonujących przewozy drogowe pojazdami powyżej 3,5 tony.
 
Szczególnym wyzwaniem jest zarządzanie dużymi flotami transportowymi (o liczbie pojazdów >50), których w Polsce jest kilkaset a ich liczba stale rośnie. Odpowiedzią na wzrastające potrzeby rynkowe jest opracowanie nowatorskiego systemu o nazwie TARGET, którego najważniejszymi zadaniami będzie skuteczniejsze planowanie zasobów, poprawa niezawodności dostaw, optymalizacja strategii marszrutyzacji zorientowanej na niezawodność, a także funkcja Predictive Maintenance, zorientowana zarówno na zasoby sprzętowe, jak i osobowe.
 

Lider Projektu ABC Track Sp. z o.o. - Konsorcjum projektowe: Politechnika Świętokrzyska


 

„Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”

 

Zapytanie ofertowe o wykonanie zamówienia

 

Firma ABC TRACK Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 42/18, 25-619 Kielce NIP 9591972000 zaprasza Państwa jako Wykonawcę do złożenia oferty na pojazd samochodowy dla projektu „Target – multifunkcjonalny system dla flot transportowych”  realizowany w ramach Poddziałania 4.1.4  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

1. Przedmiot zamówienia:

pojazd samochodowy dla projektu „Target – multifunkcjonalny system dla flot transportowych”  realizowany w ramach Poddziałania 4.1.4  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis przedmiotu zamówienia pojazdu samochodowego:

  • pojemność ładunkowa od 4,2m3,
  • Ładowności od 1000 kg,
  • długość nadwozia od 4,6m. 

2Termin realizacji: 31-12-2020 r.

3Kryteriumwyboru oferty:

  • 70% ceny,
  • 20% parametry samochodu,
  • 10% dostępność.

4. Nazwa i adres zamawiającego:

ABC TRACK Sp. z o.o.

ul. Tytusa Chałubińskiego 42/18

25-619 Kielce

NIP 9591972000

Firmę reprezentuje: Piotr Wołowiec – Prezes Zarządu

5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty (załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia  17-11-2020 r. do godz. 16.00 w formie:

pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

ABC TRACK Sp. z o.o.

ul. Tytusa Chałubińskiego 42/18

25-619 Kielce

mailembiuro@abc-track.pl

6. Wymagania i uprawnienia Zamawiającego.

a) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego; dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowego.

b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego

c) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie, sposobie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

8. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi ofert Zamawiającego w rozumieniu przepisów prawa cywilnego ani ogłoszenia o przetargu, a jedynie zaproszenie do złożenia wiążącej Oferty przez Wykonawcę.

 

Załącznik 1: Formularz oferty na samochód

Załącznik 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych