W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (ABC TRACK Sp. z o. o.) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zaloguj się
ABC TRACK sp. z o.o. TRAFFIC

Autonomiczny koordynator
ekoróżnorodnych zasobów
transportowych

ABC TRACK sp. z o.o. monitoring - lokalizacja gps

Skorzystaj już dziś z najlepszego
na rynku systemu monitoringu
i lokalizacji GPS ABC Track

T
R
A
F
F
I
C
owards
oute
utoplanning for eco-diversed
leets
low management with
mproved
oordination

Rozpoczynająca się transformacja branży przewozowej wymusza istotne zmiany w podejściu do zarządzania, koordynowania i rozliczania pod kątem wydajności i efektywności wykorzystania zasobów transportowych. W szczególności należy spodziewać się nadchodzącego trendu polegającego na miksowaniu floty po względem typu jednostek napędowych i związanym z tym limitów przejazdowych oraz planowanych przestrzennych ograniczeń, co do swobodnego przemieszczania się pojazdów o napędzie tradycyjnym.

TRAFFIC vs TARGET

Projekt TRAFFIC obejmuje jedynie prace rozwojowe, ponieważ bazuje on na wynikach badań przemysłowych projektu TARGET, w którym produkt podobnej klasy, lecz o znacznie bardziej ograniczonych możliwościach i funkcjonalnościach.

W ramach projektu TARGET zaprojektowano m.in. własny algorytm metaheurystyczny, o zadowalającej skuteczności i czasochłonności , a doświadczenie i wyniki pozyskane podczas badań przemysłowych zostały wykorzystane do opracowania systemu TRAFFIC.

Do standardowych funkcjonalności projektu TARGET zaliczyć należy moduł optymalizujący sekwencje przydziału żądań dostaw towarów, do zasobów tradycyjnej floty transportowej opartych o tradycyjne pojazdy zasilanie silnikiem diesla. Algorytm zwraca tzw. dopuszczalne rozwiązanie, charakteryzujące się kwazioptymalnością funkcji kosztu, jaką jest ilość zużywanego paliwa. Dopuszczalność rozwiązania oznacza spełnienie przez zaproponowane rozwiązanie szeregu warunków dotyczących limitów ładowności pojazdów, czasu trwania trasy i dopuszczalnego okna aktywności floty, okien czasowych
dostaw, typu dopuszczalnego towaru do przewozu i co istotne, uwzględnia
tzw. limit na podjazd (DWL – DriveWay Limitation) dla wybranych typów zasobów. Cechą algorytmu jest także zdolność do readdycji, czyli wielokrotnego wykorzystania tego samego pojazdu do obsługi tras, w ramach dostępnego limitu czasowego.

Pomimo dużej liczby funkcjonalności, opracowany system nie był dostosowany do obsługi flot ekoróżnorodnych i do dodatkowych, specyficznych ograniczeń wynikających z transformacji energetycznej.

Cechy systemu

Najważniejsze elementy produktu
Cechy systemu - ABC TRACK sp. z o.o. - TRAFFIC
 • Ukierunkowanie pod kątem zarządzania flotami ekoróżnorodnymi, a tym samym
  o zróżnicowanym potencjale przewozowym (ograniczony zasięg, częstsze doładowania)
 • Zmodyfikowana i uogólniona postać funkcji celu optymalizacji,
  która zastępuje standardowo stosowaną miarę dystansu kilometrowego
 • Uwzględnienie ograniczeń na dojazd związany z istnieniem ekostref, ze szczególnym
  zwróceniem uwagi na aktualne możliwości pojazdów hybrydowych
  i ich czasowo-aktywność (tzw. conditional DWL)
 • Zaimplementowanie optymalizacji dwukryterialnej postaci: minimalizacja kosztu
  monetarnego + minimalizacja kosztu ekologicznego (emisja CO2)
 • Zastosowanie adaptacyjnych algorytmów aktualizujących wybrane parametry
  operacyjne w oparciu o transparentne śledzenie procesu transportowego
 • Autonomizacja procesów odpowiedzialnych za aktualizację stanu przestrzeni zasobów
  i przestrzeni żądań, autodecyzyjność w sprawie przebiegu procesu optymalizacyjnego

Ważne pojęcia

W celu zrozumienia wszelkich procesów zachodzących w systemie należy wyjaśnić następujące pojęcia:

Ekoróżnorodne zasoby transportowe

Ekoróżnorodne zasoby transportowe to zasoby i środki transportu, które zostały zaprojektowane, aby zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Mogą one obejmować różnorodne rozwiązania technologiczne, strategie zarządzania oraz podejścia do projektowania infrastruktury transportowej, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza, hałasu i innych negatywnych skutków transportu dla środowiska.

Do ekoróżnorodnych zasobów transportowych można zaliczyć m.in.:

 • Pojazdy elektryczne

 • Pojazdy na wodór 

 • Transport publiczny

 • Inteligentne systemy zarządzania ruchem

 • Kombinowane systemy transportowe

 

Ekostrefa

Ekostrefa to obszar w którym wprowadzane są ograniczenia lub specjalne regulacje dotyczące pojazdów oraz innych źródeł emisji, w celu poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Celem ekostref jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły, tlenki azotu i tlenki siarki, oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Hybryda/pojazd hybrydowy

Hybryba lub pojazd hybrydowy to rodzaj pojazdu, który wykorzystuje dwie różne formy napędu, zazwyczaj silnik spalinowy i silnik elektryczny, w celu poruszania się. Pojazdy hybrydowe mogą być zaprojektowane w różnych konfiguracjach, ale ich głównym celem jest zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin.

Ekodystans

Ekodystans to termin używany w kontekście świadomości ekologicznej i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Odnosi się on do idei zmniejszania emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie dystansu pokonywanego w ciągu dnia za pomocą środków transportu silnikowych, takich jak samochody, motocykle czy samoloty.

Idea ekodystansu zachęca do zmniejszania częstotliwości korzystania z samochodów, a zamiast tego faworyzuje bardziej ekologiczne formy transportu, takie jak chodzenie, jazda na rowerze, korzystanie z komunikacji publicznej lub autostop. Dzięki temu zmniejsza się emisja spalin i negatywny wpływ transportu na środowisko.

Koncepcja ekodystansu promuje świadome podejmowanie decyzji dotyczących transportu, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości środowiska naturalnego.

 

Ekopreferencja

Termin "ekopreferencja" odnosi się do tendencji konsumentów do wybierania produktów i usług, które są bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Jest to związane z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa oraz z troską o ochronę środowiska.

Wzrost ekopreferencji może prowadzić do większego zapotrzebowania na produkty i usługi proekologiczne, co z kolei może stymulować rozwój innowacji technologicznych i zmiany społeczne na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju.

 

Zasoby ekoróżnorodne a heterogeniczne

Pojęcie ekoróżnorodności

Pojęcie ekoróżnorodności ogranicza się do rodzaju stosowanej jednostki napędowej i typu zasobów energetycznych. Pojęcie heterogeniczności obejmuje także wszystkie inne cechy, które wyróżniają dany zasób, w szczególności jest to dopuszczalny tonaż, maksymalny wolumen przewozowy, ilość zużywanych zasobów energetycznych, dopuszczalny czas pracy itp.

Floty heterogeniczne

Floty heterogeniczne wymagają zindywidualizowania parametrów takich jak interdystanse, interczasy czy ekodystanse. Ponadto, zdolność dojazdu do celu może być ograniczana dla różnego typu zasobów. Cechę tą nazwaną jako DriveWayLimitation (DWL)

Obecnie wyróżnia się dwa typy DWL – permanentny (hardDWL), w którym dany zasobów ma jednoznaczny zakaz podjazdu do danej destynacji, oraz warunkowy (softDWL), np. wynikający z limitu ekodystansu.
W tym drugim przypadku pojazd może podjechać do destynacji w ramach limitu ekodystansu.

Idea systemu

ABC Track Idea systemu

Algorytm planistyczny Koordynatora

Zgodnie z założeniami, algorytm planistyczny Koordynatora bazuje na właściwościach heurystyki algorytmu TARGET, tj. wykorzystuje dwuetapową optymalizację, złożonej z obligatoryjnego algorytmu kwazizachłannego oraz fazy „tuningowania” ewolucyjnego
wykorzystującego koncept losowych mutacji i symulowanego wyżarzania. Rozwiązanie takie przejawia cechy akceptowalnej skuteczności i czasochłonności.

W stosunku do poprzednika wprowadzono istotne zmiany polegające na:
 1. dodatkowym sprawdzaniu warunków na limit energetyczny i ekodystans
 2. wykorzystanie uogólnionej funkcji kosztu monetarnego, niezbędnego w przypadku
  rozważanych ekoróżnorodnych zasobów transportowych
 3. uogólnienie liczenia kosztu, polegające na uwzględnieniu kosztu stałego, kosztu dystansu,
  kosztu czasu, kosztu tonażowego oraz kosztu pracy pracownika
 4. zróżnicowania wartości metryk interdystansu, interczasu i ekodystansu w zależności od typu pojazdu
 5. wprowadzenie drugiego kryterium optymalności dla miary ekologiczności w postaci ilości emisji CO2
  oraz wprowadzenie możliwości balansowania międzykryterialnego w celu wzmocnienia cechy ekopreferencji

Nowe cechy i funkcjonalności Koordynatora

Opis cech i funkcjonalności
Obsługa floty
ekoróżnorodnej

Zmodyfikowano i znacząco rozszerzono strukturę danych opisując przestrzeń zasobów ekoróżnorodnych. Liczba pól w opisie wzrosła z 13 do 28. Dodano m.in. pola definiujące typ napędu, limit na tzw. ekodystans, czy szacunkową emisję CO2.

Uwzględnienie ekostref

W zaktualizowanym zbiorze listy destynacji, uwzględniono obecność tzw. ekostref, do których dojazd jest możliwy wyłącznie dla pojazdów posiadających zasilanie elektryczne (w tym hybrydowe). Zbiór destynacji liczy 555 punktów (wobec 202 punktów stosowanych w TARGET), z których ok. 130 traktuje się jako punkty zlokalizowane w ekostrefach.

Koszt monetarny jako najważniejsze
kryterium optymalizacji

Z uwagi na ekoróżnorodność floty i wynikający z tego różną reprezentację typu paliwa/zasilania, zdecydowano się uogólnić funkcję kosztu do postaci monetarnej.

Rozszerzony model
obliczania zużytej energii

Obliczenie zużytej energii (kWh lub litry paliwa, w zależności o typu pojazdu) oparte jest zarówno o dystans jak i czas jazdy. Dzięki temu szacowanie tego parametru może być dokładniejsze w różnych warunkach pracy pojazdu.

Wprowadzenie składnika
kosztu stałego

W funkcji kosztu monetarnego uwzględniono dodatkowy koszt (tzw. CostFix), reprezentujący konieczność zaangażowania dodatkowego zasobu (pojazdu). Dzięki temu preferowane mogą być rozwiązania, wymagające zaangażowania mniej licznej floty.

Wprowadzenie składnika
kosztu roboczogodzin

W funkcji kosztu monetarnego uwzględniono dodatkowy koszt (tzw. HumanFix), reprezentujący koszty pracy proporcjonalne do czasochłonności zadań. W rezultacie zwiększono wiarygodność funkcji celu na potrzeby realnych zastosowań. Ponadto , algorytm nabyło funkcjonalności pozwalającą na wybór miary czasochłonności jako kryterium optymalizacji.

Uwzględnienie limitu
energetycznego

Z uwagi na obecność pojazdów o zasilaniu elektrycznym (BEV), charakteryzujących się często niewielkim limitem energetycznym, celowe było uwzględnienie dodatkowego warunku na zasoby energetyczne pojazdu.

Uwzględnienie limitu na
tzw. ekodystans (softDWL)

Z uwagi na obecność ekostref, tylko pojazdy posiadające napęd elektryczny (lub inny „ekologiczny”) mogą być upoważnione do obsługi punktów w ekostrefach. Uwzględnianie limitu jest szczególnie ważne w przypadku pojazdów hybrydowych, których zdolności zasięgu na napędzie elektrycznym są ograniczone zwykle do kilkudziesięciu kilometrów. Wprowadzenie dodatkowych warunków wymagało wprowadzenia trzeciego typu macierzy dystansów – tzw. EcoDistMx, wobec dotychczas stosowanych macierzy dystansów (DistMx) i iterwałów czasowych (TimeMx).

Unifikacja algorytmu
ewolucyjnego

Tak jak poprzednio, moduł planistyczny bazuje na dwuetapowych algorytmie heurystycznym, w którym po etapie planowania wstępnego, opartego o metodę zachłanną (Greedy), stosuje się metodę ewolucyjną (tzw. etap HORSE). Obecnie zaproponowano jeden wariant algorytmu opartego o relaksację niezerowego progu akceptowalności. Szczególnym przypadkiem algorytmu jest wariant twardodecyzyjny (tzw. HardEvol) oparty o mutacje kierunkowe. Czyni to rozwiązanie bardziej skalowalne.

Rozszerzenie, zmodernizowanie
i uelastycznienie heurystyki wyboru
najlepszego zlecenia podczas
etapu kwazizachłannego

Dobór najlepszej pary zasób-zlecenie (tzw. BestPair) w odbywa się wg zestawu czynników o modyfikowalnym stopniu istotności: wielkość pojazdu, ograniczenia przewozowe na DWL (DriveWayLimit) i RTL (RequestsTypeLImit), rozmiar/pozycja okna czasowego, ekologiczność pojazdu. Model umożliwia modyfikację zestawu czynników oraz ich istotności dzięki ich kontrolowanej „dedynamizacji”. Prawidłowy dobór BestPair jest istotny z punktu widzenia ryzyka wystąpienia tzw. przedwczesnego wyczerpania zasobów (Premature Resource Starvation).

Warunkowe sprawdzanie
limitu TW, DWL i RTL

Koordynator dokonuje planowania uwzględniając szereg obligatoryjnych ograniczeń związanych z ładownością pojazdów czy limitem czasu pracy. Dodatkowe ograniczenia na okna czasowe dostaw (TW), limit na podjazd (DWL) oraz limit na typy towaru (RTL) potraktowano jako opcjonalne. Dzięki temu produkt może być elastycznie dopasowany do potrzeb klientów. Ponadto dzięki możliwości pomijania zbędnych warunków, skróceniu ulega średni czas procesu planistycznego.

Uaktualnienie funkcjonalności
LocalSearch

Funkcjonalność LocalSearch w zamierzeniu powinna przyspieszyć proces ewoluowania w kierunku rozwiązania kwazioptymalnego, w niektórych przypadkach pociąga za sobą dodatkowe koszty obliczeniowe. W aktualnej wersji uelastyczniono zarządzanie tą funkcjonalnością.

Indywidualizacja zestawu
macierzy dystansów

W dotychczasowej implementacji wszystkie typy pojazdów korzystały z jednej postaci macierzy dystansów DistMx, TimeMx, EcoDistMx. W zaktualizowanej wersji dopuszcza się stosowanie indywidualnych postaci macierzy dla każdego z pojazdów.

Optymalizacja dwukryterialna

Oprócz kosztu monetarnego, stanowiącego podstawowe kryterium optymalizacji, wprowadzono dodatkową funkcjonalność minimalizacji kosztu emisji CO2. W etapie ewolucyjnym wprowadzono możliwość równoczesnego uwzględniania obu kryteriów optymalności.

Balansowanie międzykryterialne

Dodatkowym atrybutem produktu jest elastyczne balansowanie pomiędzy dwoma kryteriami optymalizacji. Oczywistą konsekwencją jest możliwość „odtworzenia” wariantów jednokryterialnych.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Prześlij swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane