W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (ABC TRACK Sp. z o. o.) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zaloguj się

Polityka Prywatności Traffic

  1. ABC TRACK
  2. Polityka Prywatności Traffic
Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://TRAFFIC.abc-track.pl zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji programu jest:
 
Właściciel Serwisu firma ABC TRACK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-609) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 42 lok. 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000616352, posiadająca nr NIP: 959-19-72-000, REGON: 364348209 zwany dalej "TRAFFIC", jest przetwarzającym dane powierzone (procesor danych) przez Administratora (Użytkownik) i usługę tą świadczy bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 

Dane zbierane automatycznie

Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy, jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.
 

Zbieranie danych osobowych

W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, dane lokalizacyjne (GPS).
 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez TRAFFIC w celu realizacji usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a TRAFFIC.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, oraz dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 

Prawo dostępu

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy TRAFFIC zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać w systemie TRAFFIC.
 
Usunięcie wszystkich danych przechowywanych w systemach informatycznych TRAFFIC odbywa się w sposób natychmiastowy po zgłoszeniu takiej prośby drogą telefoniczną lub mailową.
 
TRAFFIC zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Użytkownikiem a TRAFFIC.
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 

Mechanizm cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
 

Adres IP

TRAFFIC zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
Cookies innych podmiotów
 
TRAFFIC zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez TRAFFIC mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy TRAFFIC oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
TRAFFIC zobowiązuje się do nieudostępniania danych przechowywanych w systemie, żadnemu innemu podmiotowi lub osobie.
 

Role w systemie

Administrator danych - firma posiadająca konto w systemie TRAFFIC (Użytkownik).
Przetwarzający dane – ABC TRACK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-609) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 42 lok. 18 (TRAFFIC)
Co do zasady to na Administratorze danych (Użytkownik) spoczywa obowiązek podpisania umowy o powierzenie przetwarzania Danych Osobowych z TRAFFIC. Strony zawierając taką Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO.
 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

TRAFFIC oświadcza, że przetwarza powierzone dane Użytkowników zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż TRAFFIC, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
TRAFFIC nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których TRAFFIC przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 
TRAFFIC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem TRAFFIC.
 

Aplikacja mobilna

Aplikacja TRAFFIC (dalej "Aplikacja”), instalowana jest na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android), sklepu Itunes (iOS).
Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.
Korzystanie z Aplikacji wymaga podania indywidualnego podania loginu oraz hasła  Użytkownika.
W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
 
Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store i Apple Appstore.  ABC TRACK Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play Store, Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play Store i Apple Appstore .
 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres biuro@abc-track.pl.
 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Prześlij swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane